ЗДО №7, ”Бджілка”, Хуст
Хуст, Закарпатська область

Освітня програма

 

ПОГОДЖЕНО

Педагогічною радою

ДНЗ (ясел-садка) № 7 «Бджілка»

Хустської міської ради Закарпатської області

________________________________р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач

ДНЗ (ясел-садка) № 7 «Бджілка»

Хустської міської ради Закарпатської області

_________________Н.М.Сасин

__________________________ р.

 

 

Освітня програма

Дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 7 «Бджілка»

Хустської міської ради Закарпатської області

на 2020/2021 навчальний рік

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки:  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9‑198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (від 02.07.2020 № 1/9-419), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році» (від 10.06.2019 № 1/9-365), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» (від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2020/2021 н. р» (від 26.06.2019 № 1/9-409), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

ДНЗ (ясла-садок) №7 «Бджілка» комбінованого типу здійснює освітньо-виховний процес у 2020/2021 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

- національно-патріотичним,

- художньо-естетичним.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 120 днів:

літні – 92 календарних днів з 1 червня по 31 серпня,

осінні – 7 календарних днів з 26 жовтня по 01 листопада,

зимові – 14 календарних дні з 28 грудня по 10 січня,

весняні – 7 календарних днів з 22 березня по 28 березня.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.00 до 19.00.

Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення науково-методичної проблеми:

«Формування професійної компетентності педагогів на засадах особистісно зорієнтованого підходу до виховання та навчання дітей дошкільного віку».

 

Основні завдання ДНЗ на 2020/2021 н.р.:

1.Формування екологічної культури та високогуманних цінностей     дошкільників шляхом пізнання та активної взаємодії з природою.

2. Продовжувати удосконалювати роботу по патріотичному вихованню згідно Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

3.Створювати умови для набуття дошкільниками та педагогами досвіду     правомірної поведінки, усвідомлених суспільних дій, толерантного спілкування на основі поваги до прав інших людей.

У ДНЗ (яслах-садку) №7 «Бджілка» функціонує 5 груп:

1 – І молодша група (від 2 до 3 років),

2 – ІІ молодші групи (від 3 до 4 років),

1 – середня група (від 4 до 5 років),

1 – старша група (від 5 до 6(7) років).

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І., Максименко О.Л., Возна Л.М. та ін., освітню програму «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / [Н.В.Гавриш, Т.В.Панасюк, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман, А.С.Шевчук].

Мета освітньої програми – реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Завдання програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

Структура програми визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Види діяльності

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), «Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом МОНМСУ № 615 від 22.05.2012 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)”

Інваріантна складова

освітні лінії:

"Особистість дитини”

"Дитина в соціумі”

"Дитина в природному довкіллі”

"Дитина в світі культури"

"Гра дитини”

"Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”

"Мовлення дитини”

 

Засади нового Базового компонента

Визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;

Збереження дитячої субкультури;

Створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;

Пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя;

Засади нового Базового компонента:

Повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;

Компетентнісний підхід до розвитку особистості , збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованість бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;

Засади нового Базового компонента:

Надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості , формування уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними;

Формування цілісної картини світу, основ світогляду

Освітня лінія "Особистість дитини” передбачає:

Формування позитивного образу "Я”,створення бази особистісної культури дитини,її активної життєдіяльності;

Виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь,культурно-гігієнічних,оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності

Освітня лінія "Дитина в соціумі” передбачає:

Формування навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись в світі людських взаємин, готовності співпереживати і співчувати іншим

Зміст освітньої лінії "Дитина в природному довкіллі” :

Містить доступні дитині уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля

Зміст освітньої лінії "Дитина в світі культури”:

Формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок , самостійності , культури та безпеки праці

Зміст освітньої лінії «Гра дитини”:

Розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності , ініціативності, організованості і ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому

Зміст освітньої лінії "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”:

Передбачає сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень , еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об'єктів довколишнього світу;

Спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях

Зміст освітньої лінії "Мовлення дитини”

Засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях

Форми організації освітнього процесу

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

у середній групі –20 хвилин;

у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10 хвилин.

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

У освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України (http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html).

Зміст освітньої програми передбачає:

  • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
  • виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
  • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
  • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі, керівники музичні, практичний психолог, асистенти вихователів та медичні сестри.

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність:

- методика сенсорного виховання за М.Монтессорі;

- методика Дж. Кюізенера та З. Дьєнеша;

- методика «Коректурні таблиці» Н.Гавриш

- вивчаються досвіди роботи вихователів.

Проект робочого навчального плану

ДНЗ (ясел-садка) № 7 «Бджілка» Хустської міської ради Закарпатської області на 2020/2021 навчальний рік

В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Інваріантна складова

Програми

Автор

Ким, коли затверджені

Комплексні

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Білан О.І

Возна Л.М.

Максименко О.Л. та ін.

Міністерством освіти і науки, України листом від 23.05.2017 року №1/11-4988

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку.

Н.В.Гавриш,

Т.В.Панасюк,

Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський,

О.Ю.Хартман, А.С.Шевчук

За заг. наук. ред. Т.О.Піроженко.

Міністерством освіти і науки, України листом від 01.08.2017 року №1/11-7684

Парціальні освітні програми

Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»

Лохвицька Л.В.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 08.11.2013 № 14.1/12Г-632)

Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик»

О.М. Березіна,

О.З. Гніровська, Т.А. Линник

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 31.03.2014 №14.1/12-Г-501)

Програма художньо-естетичного розвитку дітей дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості»

Р.М. Борщ

Д.В. Самойлик

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.05.2012 № Г-106)

 

 

Розподіл занять на тиждень на дитину у групах загального розвитку

У ДНЗ (яслах-садку) №7 «Бджілка»

Хустської міської ради Закарпатської області

на 2020/2021 навчальний рік

 

 

 

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами

перша молодша (від 2 до 3 років)

№ 2

друга молодша (від 3 до 4 років)

№ 1,3

середня (від 4 до 5 років)

№ 4

старша (від 5 до 6 років)

№ 5

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

2

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4

5

5

5

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

2

2

3

Здоров’я та фізичний розвиток*

2

2

2

2

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

11

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

-

 -

-

-

Максимальна кількість занять на тиждень

10

11

11

15

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)**

1,4

2,7

5

7,9

 

 

 

 

Примітки:

Художня література.

Одне заняття на тиждень проводиться у всіх групах: вводиться, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітньої лінії «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»

Грамота

Одне заняття на тиждень проводиться у групах старшого віку: вводиться, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітньої лінії «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»

Конструювання

Одне заняття на тиждень проводиться у групах раннього віку, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітньої лінії «Сенсорний розвиток», в групах ІІ молодшого, середнього та старшого віку за рахунок кількості занять освітньої лінії «Художньо-продуктивна діяльність»,

Предметний світ

Одне заняття на тиждень проводиться у групах ІІ молодшого, середнього та старшого віку: вводиться, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітньої лінії «Ознайомлення із соціумом»

Особистість дитини

Одне заняття на 2 тижні проводиться у групах ІІ молодшого, середнього віку та одне заняття на тиждень у групі старшого віку: вводиться, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітньої лінії «Ознайомлення із соціумом»

Дитина в соціумі

Одне заняття на 2 тижні проводиться у групах ІІ молодшого, середнього віку та одне заняття на тиждень у групі старшого віку: вводиться, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітньої лінії «Ознайомлення із соціумом»

 

 

Наш садочок - велика країна, 
А серце країни - маленька дитина!
"Бджілка" - ласкаво так звуть дитсадочок
Він в літку весь в квітах неначе віночок,
Вирує й кипить тут постійно життя 
Бо діти - це світле для нас майбуття.

Логін: *

Пароль: *